OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA


I. Postanowienia ogólne.

1. Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych zorganizowanych przez Organizatora Turystyki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o usługach turystycznych /z późniejszymi zmianami./ Dz. U. z 2004r. Nr 223 poz. 2268

2. Organizatorem Turystyki zwanym dalej „Organizatorem” jest:
Biuro Turystyki Skandynawskiej FREGATA z siedzibą w Świnoujściu, ul. Żeromskiego 1 działającego na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności organizatora turystyki nr Z-055/99.
Biuro reprezentowane jest przez właściciela Ryszarda Szczepańskiego

3. Ogólne warunki uczestnictwa określają prawa i obowiązki uczestników imprez turystycznych zwanych w dalszej treści „Klientami” oraz Organizatora.

4. Szczegółowe warunki umowy znajdują się u Organizatora i są udostępniane na życzenie Klienta.

II. Zawarcie umowy.

1. Zawarcie umowy z Klientem następuje w formie pisemnej po zapoznaniu się przez niego z ofertą Organizatora, warunki umowy i uczestnictwa oraz wpłaceniu kosztów rezerwacyjnych w wysokosci  30 % ceny imprezy turystycznej.
2. Zawarcie umowy z osobą niepełnoletnią lub na jej rzecz wymaga pisemnej zgody jej przedstawicieli ustawowych bądź opiekunów.
3. Organizator, proponując Klientowi imprezę turystyczną, udostępnia Klientowi odpowiednie informacje pisemne, a w szczególności broszury, foldery, katalogi, które zawierają:
- cenę imprezy turystycznej lub usługi turystycznej
- miejsce pobytu lub trasę imprezy turystycznej,
- rodzaj, klasę, kategorię lub charakterystykę środka transportu,
- ilość i rodzaj posiłków,
- program zwiedzania i atrakcji turystycznych,
- termin powiadomienia klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń


III. Warunki płatności.

1. Ceny usług i świadczeń dla klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług.
2. Miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego przez Klienta wynikającego z zawartej umowy jest wskazany przez Organizatora rachunek bankowy lub kasa biura Organizatora.
3. Cała należność za imprezę turystyczną winna zostać wpłacona przez Klienta w terminie 21 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej, chyba że strony w umowie zastrzegą inny termin płatności.IV. Zmiana świadczeń, świadczenia zastępcze.

1. W przypadku wystąpienia nieprzewidzialnych okoliczności, niezależnych od Organizatora, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, w wyniku których Organizator jest zmuszony zmienić istotne warunki umowy z Klientem – Organizator niezwłocznie powiadomi o tym Klienta na piśmie. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie poinformować Organizatora, czy:

- przyjmuje proponowaną zmianę umowy albo
- odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej czy też innych kosztów i opłat.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu imprezy turystycznej lub informacji zawartych w katalogu przed rozpoczęciem imprezy turystycznej lub w uzasadnionych przypadkach także w trakcie trwania imprezy turystycznej, jednakże zmiany te nie mogą powodować zmian istotnych postanowień umowy, o których mowa w pkt. 1, a standard i zakres świadczeń zostanie zachowany.

3. Jeżeli Klient zgodnie z pkt. 1, odstępuje od umowy lub jeżeli Organizator odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od Klienta, Klient ma prawo, według swojego wyboru:
- uczestniczyć w imprezie turystycznej-zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba, że zgodzi się na imprezę turystyczną o niższym standardzie ze zwrotem różnicy w cenie,
- żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.

4. W przypadku określonych w pkt. 3. Klient może dochodzić odszkodowania za niewykonanie umowy chyba, że odwołanie imprezy nastąpiło z powodu:
- zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna określona w umowie a Organizator powiadomił o tym Klienta na piśmie na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy turystycznej,
- siły wyższej.


V. Zmiana cen.

1. Cena ustalona w umowie może ulec zmianie pod warunkiem, że Organizator udokumentuje wpływ na podwyższenie ceny jednej z następujących okoliczności:
- wzrost kosztów transportu,
- wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych,
- wzrostu kursu walut.

2. O wzroście ceny imprezy turystycznej Klient zostanie poinformowany w formie pisemnej przez Organizatora na co najmniej 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej.

VI. Prawa Klienta.

1. Klient ma prawo do świadczeń określonych w umowie i ofercie / katalogu / stanowiącej integralną część umowy.
2. Niewykorzystanie w trakcie trwania imprezy turystycznej przez Klienta wszystkich świadczeń / z przyczyn leżących po stronie Klienta / nie uprawniają do zwrotu zapłaconej należności.
3. Klient w trakcie trwania imprezy turystycznej uprawniony jest do korzystania z fachowej pomocy i opieki przedstawicieli Organizatora, a na Organizatorze spoczywa ten obowiązek.

VII. Obowiązki Klienta.

1. Klient uczestniczący w imprezie turystycznej zobowiązany jest podporządkować się wszelkim wskazówkom i zaleceniom porządkowym przedstawicieli Organizatora umożliwiającymi realizację programu imprezy turystycznej oraz do przestrzegania miejsca i godzin zbiórek określonych przez Organizatora.
2. Klient uczestniczący w imprezie turystycznej zobowiązany jest do posiadania dokumentów podróżnych / paszport, wiza i innych wymaganych/ oraz do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych oraz innych norm prawa w Rzeczypospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych.
3. Klient uczestniczący w imprezie turystycznej zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz dotyczących bezpieczeństwa.
4. W razie rażącego, uporczywego naruszenia przez Klienta warunków umowy, warunków uczestnictwa zagrażającemu zdrowiu, życiu i interesom innych Klientów oraz realizacji programu imprezy turystycznej, Organizator może rozwiązać z Klientem umowę w trybie natychmiastowym. W takim przypadku wszelkie koszty związane z dalszym pobytem i powrotem obciążają Klienta.

VIII. Ubezpieczenia.

1. Organizator zawarł umowę ubezpieczenia na rzecz Klientów w AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
2. Organizator wyda na żądanie klienta, na piśmie, Klientowi wpłacającemu należność za imprezę turystyczną lub zaliczkę przekraczającą 10 % tej sumy pisemne potwierdzenie posiadania gwarancji ubezpieczeniowej ze wskazaniem sposobu ubiegania się o wypłatę środków z tej gwarancji.
3. Wszyscy uczestnicy imprezy turystycznej są ubezpieczeni w AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW 2 000 Euro,  kosztów leczenia KL wraz z assistans do kwoty 10 000 Euro oraz bagaż podróży BP 200 Euro
4. Z dokładnymi warunkami ubezpieczenia każdy Klient winien się zapoznać przed rozpoczęciem imprezy w biurze Organizatora lub na stronie biura www.fregata.pl


IX. Reklamacje.

1. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych przez Organizatora lub osobę z nim współpracującą Klientowi przysługuje prawo do reklamacji.
2. Jeżeli w trakcie trwania imprezy turystycznej Klient stwierdzi wadliwe wykonanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz Organizatora, w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi.
3. Reklamacje w formie pisemnej Klient winien złożyć w ciągu 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej
4. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia
doręczenia reklamacji.
5. Reklamacja Klienta winna zawierać oświadczenia pilota lub innego przedstawiciela Organizatora, a w uzasadnionych przypadkach osoby trzeciej uczestniczącej w wykonaniu usługi turystycznej, którą posługuje się Organizator, o wystąpieniu okoliczności świadczących o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu umowy oraz propozycję zaspokojenia jego roszczeń.


X. Odpowiedzialność Organizatora.

1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych.
W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości (np. zakwaterowanie w hotelu o niższym standardzie) konsument jest zobowiązany zawiadomić o tym wykonawcę usługi lub organizatora w sposób określony w umowie, a następnie może dochodzić odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania.

 

Logowanie

POLNET ©2019